• boek nu betaal bij aankomst.
 • Boek nu betaal bij aankomst.
 • boek nu betaal bij aankomst
 • boek nu betaal bij aankomst
 • boek nu betaal bij aankomst
 • boek nu betaal bij aankomst
Casa Verina > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

BELANGRIJKE MEDEDELING BETREFT ANNULERINGSVOORWAARDEN ANNO 2024:

Naar aanleiding van het Corona virus zijn de annuleringsvoorwaarden enorm versoepeld. Ik geef mijn gasten de mogelijkheid om 48 uur vóór aanvang van de huurdatum (check in 16.00 uur) de reservering voor dit jaar vrijblijvend te annuleren in geval de Nederlandse overheid een negatief reisadvies (code oranje) geeft. Met deze tijdelijke verandering van de annuleringsvoorwaarden bent u in de gelegenheid de situatie af te wachten en een eventuele beslissing om te annuleren later te nemen.

De aanbetalingen worden gerestitueerd middels vouchers voor een eventuele volgende reservering van dezelfde accommodatie. (bij de meeste vakantiehuizen wordt het restant bij aankomst voldaan)

Toeristenbelasting

 1. Per 1 januari wordt er bij een groot aantal accommodaties een belastingtoeslag gevraagd wisselend van ca € 1,- per dag/p/p voor de hele periode van uw verblijf of alleen voor de eerste 5 dagen van uw verblijf. Dit verschild per gemeente en provincie. Deze dient aan de eigenares te worden voldaan. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis.

Algemeen

 1. Als u via Casa Verina gevestigd in Zwolle een vakantiewoning boekt, wil dit zeggen dat u akkoord gaat met de bepalingen in deze Huur-en Reserveringsvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Casa Verina is door de eigenaren van de vakantiewoningen gemachtigd deze te verhuren.
 3. Casa Verina verplicht zich d.m.v. de huurovereenkomst, de vakantiewoning aan de huurder beschikbaar te stellen, overeenkomstig de beschrijving in de folder/website.

Reserveringen

 1. De accomodatie’s van Casa Verina kunnen schriftelijk per e-mail en telefonisch gereserveerd worden.
 2. De verhuur geldt van zaterdag tot zaterdag tenzij anders vermeld of nadrukkelijk overeengekomen.
 3. De reservering is geldig vanaf het moment dat de huurder de huurbevestiging heeft ontvangen.
 4. Casa Verina heeft het recht de reservering teniet te doen binnen 3 werkdagen na boeking, zonder opgaaf van redenen.
 5. Boekingen, betrekking hebbend op het jaar volgende op 2015, worden geaccepteerd onder voorbehoud van de continuering van het huis in het programma van desbetreffende jaar en onder voorbehoud van prijswijzigingen van de gehuurde vakantiewoning.

Huurovereenkomst

 1. De huurder ontvangt zo spoedig mogelijk na de reservering een huurbevestiging.
 2. 3 dagen na ontvangst van de bevestiging, dient de huurder het kopie van de bevestiging, ondertekend voor akkoord, aan Casa Verina te retourneren via mail of per post.

Huurbedrag

 1. De in de huurovereenkomst genoemde huurbedrag is exclusief de boekingskosten ad.
 2. Wij brengen € 15,00 reserveringskosten in rekening.
 3. Evt. kosten zoals energiekosten, gas, water, schoonmaakkosten etc. worden vermeld bij de presentatie van iedere accomodatie. De energiekosten in Italie zijn over het algemeen hoger dan in andere landen.
 4. In de presentatie wordt aangegeven of het linnengoed standaard aanwezig is of door de klant moet worden meegenomen. Deze bestaat over het algemeen uit lakens en slopen.

Betaling

De huurder dient zich te houden aan de volgende betalingstermijnen;

 1. Binnen 8 dagen na ontvangst van de huurbevestiging dient maximaal 30% van het huurbedrag + boekingskosten te worden betaald.
 2. Het resterende bedrag dient uiterlijk 3 weken voor aanvang van de huurperiode óf zoals overeengekomen met de huiseigenaar bij aankomst voldaan te worden
 3. Wordt er een reservering binnen 3 weken voor de aanvang van de periode gemaakt dan dient de huurder, 100% van de huursom binnen 8 dagen na ontvangst van de huurbevestiging vermeerderd met de boekingskosten te voldoen. Óf zoals overeengekomen met de huiseigenaar een aanbetaling per direct en het restant bedrag bij aankomst.
 4. Ná de aanbetaling wordt de routebeschrijving naar het huis adres gestuurd of via het contact email adres. In de routebeschrijving staan het sleuteladres en (indien van toepassing) het adres en telefoonnummer van de agent of eigenaar ter plekke vermeld.

Maximum aantal personen, huisdieren

 1. In de huurbevestiging, staat het aantal personen vermeld dat in de vakantiewoning mag overnachten. Slechts na nadrukkelijke schriftelijke toestemming mag dit aantal worden overschreden. Het overschrijden van dit maximum aantal personen kan tot gevolg hebben dat de huurovereenkomst wordt ontbonden, de huurders worden verwijderd uit de vakantiewoning of dat het huurbedrag wordt verhoogd.
 2. Huisdieren mogen, al dan niet tegen vergoeding, slechts worden meegenomen indien dit in de huurovereenkomst staat vermeld.

Gebruik van de woning en schade

 1. De huurder wordt geacht de gehuurde woning met zorg en respect te behandelen en geen overlast te bezorgen aan de omgeving.
 2. Mocht dit na een waarschuwing wel het geval blijven dan is de verhuurder/agent gerechtigd te verlangen van de huurder de woning te verlaten en de de huurovereenkomst teniet te doen.
 3. Indien om de hierboven vermelde reden de huurovereenkomst teniet gedaan moet worden, kan de huurder geen aanspraak maken op restitutie van het huurbedrag.
 4. De huurder is verplicht de door hem of zijn medehuurders aangerichte schade aan of in de vakantiewoning terstond te vergoeden.
 5. De huurder is verplicht om toe te laten dat de verhuurder of iemand namens de eigenaar noodzakelijke onderhoud b.v. in de tuin of zwembad kan verrichten. Dit zoveel mogelijk in overleg met de huurder.

Vrijwillige annulering door de huurder

 1. In het geval van vrijwillige annulering gelden de volgende regels.
 2. Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk en ondertekend bevestigd te worden. De datum van de poststempel geldt als meldingsdatum van de annulering. Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd over het totale reissom:
 • Bij annulering vanaf 100 dagen voor vertrek de (aan)betaling + boekingskosten.
 • Bij annulering van 99 dagen tot 50 dagen 50% van het huurbedrag + boekingskosten.
 • Bij annulering van 49 dagen voor de aanvang van de huurperiode, is de huurder gehouden het volledige bedrag + boekingskosten te voldoen.

NB. Men kan dit risico afdekken door een annuleringsverzekering af te sluiten.

Aankomst en vertrek

 1. Het huis kan worden betrokken tussen 16.00 en 19.30 uur, tenzij anders is overeengekomen. Indien dit niet mogelijk is, dient dit meteen te worden doorgegeven aan de eigenaar/agent of vakantiebemiddelaar.
 2. Het tijdstip van vertrek is tussen 08.00 en 10.00 uur, tenzij anders is overeengekomen.

Borgsom, schoonmaak en aansprakelijkheid

 1. De meeste huiseigenaren verlangen een borgsom van ca. €150,00. Deze dient bij aankomst te worden voldaan aan de eigenaar/agent. Deze wordt, onder inhouding van de eventuele kosten van schade in/aan de woning, bij vertrek aan de huurder terugbetaald. De bijkomende kosten zoals b.v. huur linnengoed, eindschoonmaak, evt. stookkosten etc. worden bij aankomst of vertrek van de huurder afgerekend.
 2. Bij de presentatie van de woning wordt vermeld of er sprake is van verplichte eindschoonmaakkosten en hoeveel dit is. De gehuurde vakantiewoning moet door de huurder netjes worden achtergelaten mocht er geen eindschoonmaakkosten betaald hoeven worden! Mocht dit niet het geval zijn dan is de eigenaar/agent gerechtigd de kosten voor eindschoonmaak van de woning in rekening te brengen.
 3. De huurder dient zelf zorg te dragen voor een dusdanige verzekering dat de door hem aangerichte schade in voldoende mate gedekt wordt.

Klachten, vergoeding ten gunste van de huurder

 1. Casa Verina staat gerant voor de beschrijving van de huizen/appartementen in de presentatie of website zoals die is op het moment van het verschijnen ervan. Modificaties aan de huizen/app., welke sindsdien door de eigenaar zijn aangebracht kunnen leiden tot een gewijzigde situatie. Voor zover dit aan Casa Verina bekend is, zal de gewijzigde situatie aan de huurder worden meegedeeld. Voor zover dit niet leidt tot de onmogelijkheid de huurovereenkomst volledig uit te voeren, kan de huurder hieruit geen recht op restitutie ontlenen.
 2. Bij opzettelijke of grove onachtzaamheid van Casa Verina met betrekking tot de gehuurde vakantiewoning, zal zij een schadevergoeding betalen, waarvan de hoogte in overeenstemming is met de klacht en welke zoveel mogelijk in overleg met de huurder zal worden bepaald. Deze zal in geen geval hoger zijn dan het huurbedrag.
 3. Er zal geen schadevergoeding worden verleend wegens bederf van vakantievreugde.
 4. Eventuele klachten dienen binnen 24 uur na aanvang van de huurperiode gemeld te worden aan de agent ter plekke of de eigenaar van de vakantiewoning. Indien u op zaterdag aankomt, geldt hiervoor dat de klacht uiterlijk de zondag middag daarop volgend plaats dient te vinden. Klachten, die redelijkerwijs niet kunnen worden geconstateerd binnen 24 na aankomst, dienen onmiddellijk na de constatering ervan aan de eigenaar of agent ter plekke te worden vermeld. Deze zullen al het mogelijke doen de klacht op korte termijn te verhelpen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan dient de huurder dit, per fax, e-mail dan wel telefonisch binnen  dit termijn aan  Casa Verina te melden.
 5. Indien de huurder zich niet houd aan de in lid.d. van dit artikel bepaalde verplichtingen, dan vrijwaard Casa Verina zich van acceptatie van de klacht en/of iedere verplichting tot schadeloosstelling.

Aansprakelijkheid

 1. Casa Verina aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die de huurder ondervindt als gevolg van zijn verblijf in de vakantiewoning.
 2. Ook is Casa Verina niet aansprakelijk voor hindelijrke situatie’s buiten het gehuurde. Op verzoek kan Casa Verina zich inspannen de evt. overlast te (laten) verminderen. Hier kunnen echter geen rechten ontleend worden.

Ontbinding van een overeenkomst

 1. Casa Verina is gerechtigd de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter teniet te doen, indien de huurder zich niet houdt aan;
  – de overeengekomen betalingstermijnen.
  – de bepalingen in deze huur-en reserveringsvoorwaarden.
  – aan de gestelde eisen voor het verblijf in de vakantiewoning
 2. In al deze gevallen is de huurder verplicht het totale huurbedrag aan Casa Verina te betalen.
Translate »